Site announcements

Picture of Admin User
รับนักศึกษาใหม่
by Admin User - Friday, 26 January 2018, 4:10 AM
 

เดียวนี้  สถาบันฯ กำลังรับนักศึกษาใหม่่  เพราะท่านจะเรียน ออนไลน์  ท่านก็สามารถเริ่มต้นเมื่อสดวก  ไม่ต้องรอ  คนใหม่ขอสามัครเรียนเร็วๆนี้นะครับ

https://goo.gl/forms/2bQz9MDryLGbERP42