หลักสูตร์

ปริญญาตรีศาสนศาสตร์ B.Th  1. พระคัมภีร์ใหม่ NT 7 วิชา

จดทะเบียนวิชาพระคัมภีร์ใหม่

6. ทั่วไป GE 4 วิชา