หลักสูตร์

ปริญญาตรีศาสนศาสตร์ A.Ot2. พระคัมภีร์เดิม OT 6 วิชา


จดทะเบียนวิชาพระคัมภีร์เดิม

6. ทั่วไป GE 5 วิชา