หลักสูตร์

ปริญญาตรีศาสนศาสตร์ B.Th  1. พระคัมภีร์ใหม่ NT 2 วิชา

จดทะเบียนวิชาพระคัมภีร์ใหม่


2. พระคัมภีร์เดิม OT 2 วิชา


จดทะเบียนวิชาพระคัมภีร์เดิม


3. ศาสนศาสตร์ THEO 5 วิชา

6. ทั่วไป GE 4 วิชา