หลักสูตร์

ปริญญาตรีศาสนศาสตร์ B.Th  1. พระคัมภีร์ใหม่ NT 8 วิชา

จดทะเบียนวิชาพระคัมภีร์ใหม่


2. พระคัมภีร์เดิม OT 6 วิชา


จดทะเบียนวิชาพระคัมภีร์เดิม


3. ศาสนศาสตร์ THEO 4 วิชา

4. ประวัติศาสตร์ HIS 3 วิชา5. ภาษากรีก GRK 6 วิชา

6. ทั่วไป GE 11 วิชา