หลักสูตรปริญญาตรี ศาสนศาสตร์ BaTH

พระคัมภีร์ใหม่ NT (8 วิชา)

*NT101 สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

NT102 ชีวิตของพระเยซู

NT201 จดหมายฝากของเปาโล I

NT202 จดหมายฝากของเปาโลจากคุก 2 เอเฟซัส และ กาลาเตีย

NT203 จดหมายฝากของเปาโลจากคุก 3 ฟีลิปปี และ โคโลสี

NT204 จดหมายฝากของเปาโล 4 โรม

NT301 จดหมายฝากศิษยาภีบาล

NT302 จดหมายฝากทั่วไป 2

NT303 จดหมายฝากของเปาโล 3 โครินธ์

NT304 จดหมายฝากทั่วไป 1 ฮีบรู

NT410 วิวรณ์

*วิชาที่จำเป็น

พระคัมภีร์เดิม OT ( 6 วิชา)

*OT101 สำรวจพระคัมภีร์เดิม

OT201 เบญจพรรณ ( ปฐก-ฉธญ)

OT202 พระธรรม ประวัติศาสตร์

OT203 พระธรรม ผู้เผยพระวจนะใหญ่

OT204 พระธรรม ผู้เผยพระวจนะน้อย

OT401 พระธรรม กวีฮีบรู

OT402 ปฐมกาล

*วิชาที่จำเป็น

ศาสนศาสตร์ THEO (5 วิชา)

*THEO101 ศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิม

THEO102 หลักความเชื่อคริสเตียน

*THEO201 ศาสนศาสตรของพระคัมภีร์ใหม่

*THEO 301 ศาสนศาสตร์ระเบียบ 1

*THEO302 ศาสนศาสตร์ระเบียบ 2

THEO501 ศาสนศาตร์ เรื่องอนาคต

THEO 502 ศาสนศาตร์ เรื่องคริสตจักร

THEO 503 ศาสนศาสตร์ตามประวัติ 1

THEO 504 ศาสนศาสตร์ตามประวัติ 2

*วิชาที่จำเป็น

ประวัติศาสตร์ HIS (3 วิชา)

HIS201 ประวัติศาสตร์ของมิซซัน

*HIS202 ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรไทย

HIS301 ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร 1

HIS302 ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร 2

*วิชาที่จำเป็น

ภาษากรีก GRK (4 วิชา)

*GRK101 ภาษากรีก 1

*GRK102 ภาษากรีก 2

*GRK 201 ภาษากรีก 3

*GRK202 ภาษากรีก 4

GRK301ใช้ภาษากรีกเพื่อตีความ 1

GRK302ใช้ภาษากรีกเพื่อตีความ 2


*วิชาที่จำเป็น

ทั่วไป GE (11 วิชา)

(วิชา GE หรือวิชาในคณะไหนก็ได้)

*GE101 วิธีเรียน

*GE102 ศิลธรรม

GE103 ครอบครัวคริสเตียน

GE104 ประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวก

*GE105 ตีความหมายพระคัมภีร์

GE201 แนะนำการปรึกษา

GE202 วิธีสอน

GE203 การเป็นผู้นำ

GE301 ลัทธิสอนผิด

GE501 ยึนหยัดความเชื่อ

GE 502 สารบบพระคัมภีร์

*วิชาที่จำเป็น

สนใจเรียนไหมครับ รีบสมัครเรียนออนไลน์


Thai Catalog - Bible Institute.pdf