รายการวิชา

พระคัมภีร์ใหม่ NT

 • NT101 สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

 • NT102 ชีวิตของพระเยซู

 • NT202 จดหมายฝากของเปาโลจากคุก 1 เอเฟซัส และ กาลาเตีย

 • NT203 จดหมายฝากของเปาโลจากคุก 2 ฟีลิปปี และ โคโลสี

 • NT204 จดหมายฝากของเปาโล 3 โรม

 • NT301 จดหมายฝากศิษยาภีบาล

 • NT302 จดหมายฝากทั่วไป 2

 • NT303 จดหมายฝากของเปาโล 4 โครินธ์

 • NT401 วิวรณ์

 • NT402 พระธรรมกิจการ

 • NT404 จดหมายฝากทั่วไป 1 ฮีบรู

พระคัมภีร์เดิม OT

 • OT101 สำรวจพระคัมภีร์เดิม

 • OT201 พระธรรม 5 เล่มแรก ปฐก-ฉธญ

 • OT204 พระธรรม ผู้เผยพระวจนะน้อย

 • OT301 พระธรรม ผู้เผยพระวจนะใหญ่

 • OT302 พระธรรม ประวัติศาสตร์-1

 • OT303 พระธรรม ประวัติศาสตร์-2

 • OT401 พระธรรม กวีฮีบรู

 • OT402 ปฐมกาล


ศาสนศาสตร์ THEO

 • THEO101 ศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิม

 • THEO102 ศาสนศาสตรของพระคัมภีร์ใหม่

 • THEO103 หลักความเชื่อคริสเตียน

 • THEO301 ศาสนศาสตร์ระบบ 1

 • THEO302 ศาสนศาสตร์ระบบ 2

 • THEO401 สรบบพระคัมภีร์

 • THEO501 ศาสนศาตร์ เรื่องอนาคต

 • THEO502 ศาสนศาตร์ เรื่องคริสตจักร

 • THEO503 ประวัติของศาสนศาสตร์ตาม 1

 • THEO504 ประวัติของศาสนศาสตร์ตาม 2

วิชาทั่วไป GE

 • GE101 วิธีเรียน

 • GE102 ศิลธรรม

 • GE103 ครอบครัวคริสเตียน

 • GE104 พัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณ

 • GE105 ตีความหมายพระคัมภีร์

 • GE201 แนะนำการปรึกษา

 • GE202 วิธีสอน

 • GE203 การเป็นผู้นำ

 • GE301 ลัทธิสอนผิด

 • GE501 ยึนหยัดความเชื่อภาษากรีก GRK


 • GRK101 ภาษากรีก 1

 • GRK102 ภาษากรีก 2

 • GRK201 ภาษากรีก 3

 • GRK202 ภาษากรีก 4

 • GRK301 การตีความหมาย -1

 • GRK 302 การตีความหมาย -2


ประวัติศาสตร์ HIS


 • HIS201 ประวัติศาสตร์ของมิซซัน

 • HIS202 ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเอเซีย

 • HIS301 ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร 1

 • HIS302 ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร 2


อย่ารอครับ สมัครเรียนวันนี้เลย

คำถามไหมครับ

กดเพือขอข้อมูลเพิ่มเติ้มครับ