สถาบันพระคัมภีร์ชีวิตใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นพันธกิจส่วนหนึ่งของ

คริสตจักรแบ๊พติสต์ชีวิตใหม่ อำเภอ หางดง จ. เชียงใหม่

สถาบันฯนี้มีจุดประสงค์หลักคือ การฝึกอบรมผู้ที่ปรารถนาจะ รับใช้พระเจ้า มีความเข้าใจพระวจนะ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ และสอนพระคัมภีร์ได้ ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาพระคัมภีร์ทุกท่านทุกเพศ

ทางสถาบันฯเองได้เน้นถึงคุณภาพของหลักสูตร คือ มีมาตรฐานอย่างสูง รวมทั้งเน้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อเป็น สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์และสานุศิษย์ของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆให้เป็นไปตามบริบทของคริสตจักรท้องถิ่นแต่ละที่ เช่น คริสตจักรในเมืองในกรุงเทพฯ มักจะดูแตกต่างไปจากคริสตจักรในชนบทในภาคอีสาน ถึงกระนั้นก็ดีพระวจนะของพระเจ้าที่นำคริสตจักรทั้งสองเหมือนกัน

ซึ่งสถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่มุ่งมั่นที่จะสรรหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถสอนพระคัมภีร์ในภาษาไทยแก่นักศึกษา ได้ ทั้งใน การสอนในห้องเรียน ศูนย์การเรียน และชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อว่านักเศึกษาจะมี โอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในขณะที่ยังคงอยู่ในที่อยู่ และคริสตจักรท้องถิ่นของตนเอง

โดยการศึกษาจากสถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับปริญญาตรี คณะศาสนาศาสตร์

การศึกษาพระคัมภีร์มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะรับใช้พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นในคริสตจักรในเมืองใหญ่หรือคริสตจักรในชนบทเล็กๆ ซึ่งการเรียนกับสถาบันฯนี้ อย่างฟรี สำหรับผู้ที่สนในการเตรียมตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าใน อนาคต สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่ พร้อมที่จะมอบความรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า เพื่อคุณจะสามารถเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้น คือรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าของมนุษย์ย่างมีประสิทธิภาพอย่ารอครับ สมัครเรียนวันนี้เลย

คำถามไหมครับ

กดเพือขอข้อมูลเพิ่มเติ้มครับ