หลักความเชื่อ

สถาบันๆเชื่อและสอนว่า

1. พระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ดลใจและเป็นถ้อยคำที่สมบูรณ์ (2 ทิโมธี 3:16 ) พระคัมภีร์นี้เป็นมาตรฐานของคำสอน

2. พระเจ้า พระเจ้าเป็นพระองค์เดียวและเป็นผู้ที่มีพระลักษณะเดียวแต่อยู่เป็นตรีเอกานุภาพคือ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ปฐมกาล 1.1 , ยอห์น 1 ยอห์น 16)

3. พระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์ที่ผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ว่าจะเสด็จมา(อิสยาห์ 53) พระเยซูได้บังเกิดมาจากผู้หญิงพรมจารี (อิสยาห์ 7:14,มัทธิว 1:20-23) และสิ้นพระชนม์โดยหลั่งพระโลหิตแทนมนุษย์ทั้งหลายเพื่อไถ่บาปของพวกเรา (1ยอห์น 2:2 ฮีบรู 2:9) พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้จริงและมนุษย์แท้จริงในเวลาเดียวกัน (ยอห์น 10:30)(ยอห์น 1:1,14) พระเยซูทรงฟื้นจากความตายแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา (1โครินธ์ 15:12-28, ฮีบรู 9:24 )

4. พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ดลใจให้มนุษย์รู้สำนึกในความผิดบาป และสถิตอยู่กับมนุษย์เสมอ(มัทธิว 28:19, ยอห์น 14: 16, ยอห์น 16:8, เอเฟซัส 4:30)

5. ความรอด มนุษย์มีความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็จะรอดจากพระพิโรธของพระเจ้า (จากนรก) (ยอห์น 3:16,เอเฟซัส 2:8-9 ) ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็จะมีชีวิตนิรันดร์ การกระทำของตนเองไม่สามารถช่วยให้รักษาความรอดได้ และการกระทำความดีไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้เลย

6. มนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์(ปฐมกาล 1:27) มนุษย์เกิดมาเป็นคนบาปเพราะการไม่เชื่อฟังของอาดัม (โรม 3:23,โรม 5:12-21) เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถกระทำดีได้(อิสยาห์ 64:6) การกระทำของมนุษย์เป็นบาปตลอดเวลา และไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมได้โดยตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า (โรม 3:28) มนุษย์สามารถยอมรับพระเยซูหรือปฏิเสธพระองค์ด้วยการตัดสินใจของมนุษย์ได้ มนุษย์ก็จะได้รับผลของการตัดสินใจ คือ การได้อยู่กับพระเจ้าเสมอหรือการแยกจากพระเจ้าซึ่งก็คือการอยู่ในบึงไฟนรก (ปฐมกาล 2:16-17,โรม 12:1-2)

7. สวรรค์และนรก มีเมืองสวรรค์ และไฟนรกแท้จริง

8. ซาตาน มารซาตานเป็นวิญญาณชั่วที่มีอยู่จริงที่มีลักษณะนิสัยเหมือนบุคคล มารซาตานเป็นพระของโลกนี้ และเป็นบิดาของการมุสา มารซาตานจะถูกทิ้งอยู่ในบึงไฟเมื่อพระเจ้าทรงมาพิพากษาโลก

9. คริสตจักร คริสตจักรเป็นก

ลุ่มซึ่งได้รับบัพติสมาแล้ว มาร่วมกันเพื่อหนุนใจซึ่งกันและกัน และประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลก คริสตจักรทุกที่เป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่บริหารตัวเองโดยมีพระเยซูเป็นศีรษะมีสองตำแหน่งในคริสตจักร คือ ศิษยาภิบาลและมัคนายก มีสองพิธีในคริสตจักร คือ พิธีมหาสนิทและพิธีบัพติสมา ทั้งสองพิธีนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถช่วยชำระให้บริสุทธิ์หรือทำให้รอดจาก พระพิโรธของพระเจ้าได้

10. การแบ่งแยกกัน ทุกคนที่เป็นสมาชิกในคริสตจักรนี้มีหน้าที่จะแบ่งแยกจากความบาป และคำสอนที่ไม่ถูกต้อง คริสตจักรก็มีหน้าที่เดียวกัน การใช้วิธีของเนื้อหนังและโลกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐหรือสนับสนุนโบสถ์ก็เป็นวิธีแตกต่างจากวิธีของพระคัมภีร์

ถ้าหากว่า สนใจเตรียมตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าในอนาคต อย่ารอ สมัครวันนี้เลย